ММ

Кафедра інформатики і математичного моделювання

КБ

Кафедра кібербезпеки

КН

Кафедра комп'ютерних наук

КС

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

МН

Кафедра математичних методів в інженерії

ПІ

Кафедра програмної інженерії

УІ

Кафедра української та іноземних мов

ФЗ

Кафедра фізики

Назад

Кафедра комп'ютерних наук здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом 6.050101 - комп'ютерні науки та спеціальністями 7.05010101, 8.05010101 - інформаційні управляючі системи та технології, 6.170101 - Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

Наші випускники розробляють та експлуатують комп'ютеризовані системи обробки інформації та управління, автоматизованого проектування та штучного інтелекту, комп'ютерні мережі, їх апаратні та програмні компоненти, володіють навиками системного та прикладного програмування, створення баз даних.

Орієнтація на комп'ютерні засоби дає можливість працювати як у приватних фірмах та банках, так і на великих підприємствах та в науково-дослідних установах.

У програмі підготовки спеціалістів поєднанні вища загальноосвітня та глибока професійна підготовка. Вона включає такі цикли: гуманітарний, загальний і спеціальний математичний, програмування, комп'ютерної симуляції (моделювання), структурно-схематичний та архітектурно-системний.

Крім того, вивчаються дисципліни, що орієнтують майбутніх фахівців на ринкові умови їх діяльності: маркетинг і менеджмент у комп'ютерному бізнесі, комп'ютеризована розробка бізнес-планів, комп'ютеризований бухгалтерський облік на малих підприємствах тощо.

Вивчення комп'ютерних мереж дозволяє студентам засвоїти сучасні мережеві технології, в тому числі проектування і встановлення комп'ютерних мереж, використання сучасних технологій програмування для мереж (як локальних, так і глобальних).

Якісне начання забезпечується за рахунок сучасної технічної бази, обладнаних аудиторій і лабораторій, забезпечення студентів методичними матеріалами та літературою.

Студенти кафедри мають можливість вільно користуватися службами мережі Internet для більш глибокого вивчення дисциплін.

Прийом громадян з питань навчального процесу завідуючим кафедрою проводиться кожну п'ятницю з 11-13 год.

Наша адреса
м. Тернопіль,
вул. Руська, 56
корпус 1
каб. №706
тел. (0352) 25-34-13
Наш веб-сайт

Назад

Кафедра комп’ютерних систем та мереж готує:

бакалаврів за напрямом 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”;
спеціалістів за спеціальністю 7.05010201 “Комп’ютерні системи та мережі”;
магістрів за спеціальністю 8.05010201 “Комп’ютерні системи та мережі”.

Знання та вміння, здобуті випускниками кафедри комп’ютерних систем та мереж, дають змогу розробляти, модернізувати, адмініструвати комп’ютерні системи та мережі найрізноманітнішого призначення та складності.

Застосування практичних навичок у майбутньому забезпечує ефективність розробки локальних і глобальних обчислювальних мереж, різноманітних систем керування та управління автоматизованими процесами, розробки комбінованих комп’ютерних систем і програмного забезпечення для них.

Завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж  - доктор технічних наук, професор Лупенко Сергій Анатолійович.

Адреса
м. Тернопіль вул. Руська 56, каб. 604
тел. 0 (352) 52-41-33
email: kaf_ki@tu.edu.te.ua
Наш веб-сайт

Назад

Кафедра є однією з найстаріших кафедр університету. Була заснована в 1964 році, як кафедра теоретичної механіки, коли Тернопільський факультет загально-технічних дисциплін був реорганізований в філіал Львівського політехнічного інституту.

При кафедрі функціонує лабораторія ПЕОМ, котра почала свою історію при кафедрі теоретичної механіки в 1969 році, коли з’явилась перша в Тернопільській області ЕОМ “Промінь М”.

В даний час в навчальному процесі використовується 5 комп’ютерних класів лабораторії ПЕОМ, обладнаних більш як сімдесятьма персональними комп’ютерами. Кафедра має загальне спрямування в масштабі університету та викладає для студентів усіх форм навчання та спеціальностей.

Зараз на кафедрі викладаються наступні дисципліни та пов’язані з ними курси:

 • Теоретична механіка
 • Математичне моделювання
 • Алгоритмічні мови та програмне забезпечення
 • Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт
 • Програмування та алгоритмічні мови
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Комп’ютерні мережі та телекомунікації
 • Економетрія
 • Дослідження операцій
 • Пакети прикладних програм

Адреса
46001, м. Тернопіль, вул. Руська 56, корпус №2, кімната 62.
Телефон: 25-35-69
e-mail:   inform@tu.edu.te.ua
Наш веб-сайт

Назад

Математичні методи – незамінний інструмент сучасного інженера. Їх вивчення студентами технічних вузів є основним завданням навчальних курсів математики, які повинні забезпечити розуміння математичних ідей та оволодіння навиками їх практичного застосування в процесі професійної діяльності інженера.

Важливим є також досягнення свідомого розуміння значення та можливостей математичного апарату. Ці завдання були покладені на кафедру математичних методів в інженерії, відкриту у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя 13 березня 2003р. Очолив її доктор фіз.-мат. наук В. Кривень.

До складу кафедри увійшли: кандидат фіз.-мат. наук доцент Д.В. Іващук, фіз.-мат. наук Л. І. Цимбалюк, асистенти Г.В. Козбур та Н.Р. Крива, інженер О.Г. Коковська. Згодом колектив поповнили ст.викл. В.Б. Валяшек, кандидат фіз.-мат. наук Н.І. Блащак, асистент О.П. Ясній, інж. Л.П. Дмитроца, інж. Б.М. Навроцька.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з іншими науковими установами та провідними вченими. У її роботі приймають участь за сумісництвом доктор фіз.-мат. наук, професор Д.І. Боднар – відомий фахівець з математичного аналізу та кандидат пед. наук доцент А.В. Каплун. До роботи на кафедрі залучався відомий фахівець з методів математичної фізики доктор фіз.-мат. наук Д.Б. Куриляк.

Науково-дослідні роботи виконуються за участю відомого вченого у механіці деформівного твердого тіла заслуженого діяча освіти України, автора низки загально визнаних навчальних посібників та наукових монографій доктора фіз.-мат. наук, професора Г.Т. Сулима. У науково-дослідній роботі приймав участь відомий вчений в галузі механіки суцільних середовищ і інтегральних рівнянь, автор низки наукових монографій і фахівець з математичної теорії тріщин – доктор фіз.-мат. наук, професор М.П. Саврук.

Кафедра забезпечує математичну підготовку бакалаврів факультетів комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, управління і бізнесу у виробництві, контрольно-вимірювальних та радіо-комп’ютерних систем, економіки і підприємницької діяльності а також магістрів усіх спеціальностей університету.
Співробітники кафедри регулярно підвищують свій фаховий рівень, публікуються у наукових виданнях, приймають участь у наукових конференціях.

Кафедра відкрита та готова до співпраці з фахівцями, зацікавленими в розвитку та застосуваннях математичних методів.

Адреса
м. Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус 1, ауд. 508, 707
e-mail mmethod@tu.edu.te.ua
тел. (0352) 52-66-13
Наш веб-сайт

Назад

Програмна інженерія (software engineering) – це новий для Україні напрямок підготовки, поява якого зумовлена потребами часу. Програмна інженерія займається індустріальним виробництвом високоякісних програмних систем, які за своєю структурою є настільки великими і складними, що для цього потрібно участь злагоджених команд висококласних розробників програмного забезпечення.

Метою інженерії програмного забезпечення є проектування, створення та супровід великих програмних систем (як правило для корпоративного сектору) за чітко заданий час та із забезпечення необхідної якості. Для реалізації таких жорстких вимог, фахівці в галузі програмної інженерії повинні володіти методами структурного і об’єктно-орієнтованого аналізу та проектуванню, тестування програмного забезпечення, його верифікації, подальшого супроводу і підтримки.

Інженерія програмного забезпечення – це багатомільярдна галузь економіки будь–якої розвиненої держави, досягнення успіху в якій неможливе без кваліфікованого менеджменту проектів. Саме тому, до професійних навичок фахівців з програмної інженерії також відноситься вміння працювати в команді, вирішувати колективні завдання та розв’язувати конфліктні ситуації, планувати та забезпечувати економічну ефективність, якість та своєчасність реалізації проектів.

Ера програмної інженерії. Галузь створення програмних продуктів є на сьогодні – одна з найперспективніших і динамічних галузей світової економіки. Професія програміста чи програмного інженера є однією з найпрестижніших і найвисокооплачуваних. Водночас, це і надзвичайно творча професія. Процес створення високоякісної програми, без перебільшення, є таким же творчим як написання високохудожніх творів, як полотна світового рівня Веласкеса, Франческо де Гойя чи Рафаеля, музичні шедеври Бетховена, Лисенка чи Шопена. При написанні програми програміст вкладає свою душу, яка віддзеркалюється в ориґінальному стилі, підході та способах організації програмного коду. І тому це мрія в поклик на все життя, що заповнює сьогодні серця найобдарованіших молодих людей. За всю свою багатотисячолітню історію аж до середини 20-го століття людство так і не спромоглося написати жодного рядка програмного коду. Тільки тепер, в наш час, який по праву можна назвати «ерою програмної інженерії», можна сповна заповнити ці прогалини.

Отже, чи саме не тому, при вступі в Університет Івана Пулюя на напрям 6.050103 „Програмна інженерія” є постійно найбільший попит абітурієнтів з найвищим рейтингом підготовки. На кафедрі програмної інженерії навчаються одні з найкращих студентів, випускники шкіл та ліцеїв Тернополя (Технічний ліцей, Українська гімназія ім. Івана Франка, ЗОШ №3, 23, 8, 16) та інших реґіонів, учасники та призери міжнародних студентських наукових шкіл, конкурсів та олімпіад з програмування.

Адреса:
м. Тернопіль, вул. Руська, 56, кафедра програмної інженерії (1 корпуc, 1 поверх, к. 104)
e-mail SoftEng@tstu.edu.ua
телефон (0352) 25-64-96
Наш веб-сайтДошка оголошень

Дізнавайтеся першими про найцікавіші події нашого факультету та читайте важливі оголошення на нашій дошці оголошень.

Детальніше
 

Розклад ФІС

Від тепер розклад навчання для студентів нашого факультету став доступний в оновленому форматі.

Детальніше
 

Електронна бібліотека

Колекція цікавих книг для різного напрямку. Кожна книга написана простим для користувача стилем, що робить цю збірку книг ще цікавішими.

Електронна бібліотека