Вступні випробування та конкурсний відбір

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання ( додаток 3):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільного конкурсного предмету.

Університет за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до Університету, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Університету. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія.

Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Для осіб, визначених у пунктах 5.7- 5.10 цих Правил, Університет встановлює наступний перелік конкурсних предметів для проведення вступних екзаменів:

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Статус предмету
Назва Код
Психологія 6.030102 українська мова і література
біологія профільний
історія України
Маркетинг 6.030507 українська мова і література
Економічна кібернетика 6.030602 математика профільний
Фінанси і кредит 6.030508 історія України
Облік і аудит 6.030509
Менеджмент 6.030601 українська мова і література
математика профільний
іноземна мова
Комп’ютерні науки 6.050101 українська мова і література
Комп’ютерна інженерія 6.050102
Програмна інженерія 6.050103
Автоматизація та комп`ютерно –інтегровані технології 6.050202 математика профільний
Автомобільний транспорт 6.070106 фізика
Інженерна механіка 6.050502 українська мова і література
Машинобудування 6.050503 математика профільний
Зварювання 6.050504
Електротехніка та електротехнології 6.050701 фізика
Будівництво 6.060101
Приладобудування 6.051003 українська мова і література
Радіотехніка 6.050901 фізика профільний
Радіоелектронні апарати 6.050902 математика
Харчові технології та інженерія 6.051701 українська мова і література
математика профільний
фізика

Конкурс на місця для здобуття другої вищої освіти (паралельно з основним напрямом) проводиться за конкурсним балом з урахуванням вимог додатку 3.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, враховуються результати фахового випробування, екзамену з іноземної мови та середній бал додатку до диплому за освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ.

Фахове випробування у вигляді письмового екзамену та екзамен з іноземної мови проводяться в Університеті та оцінюються за 5 – ти бальною шкалою. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із фахового вступного випробування та екзамену з іноземної мови складає не менше 3.

Конкурсний бал (P) особи, яка вступає для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, обчислюється за формулою:

Р= 0,1×В + 0,2×Е + Б,

де В – результат фахового вступного випробування, Е – екзаменаційна оцінка з іноземної мови, Б – середній бал додатку до диплому за освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ (оцінки з додатку до диплома, які виставлені за 100-бальною шкалою, враховуються таким чином: “60-74” відповідає “3”, “75-89” відповідає “4”, “90-100” відповідає “5”).

Для конкурсного відбору осіб при прийомі в Університет на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та за скороченими термінами підготовки бакалавра, враховуються результат фахового випробування та середній бал додатку до диплому за освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ.

Фахове вступне випробування у вигляді письмового екзамену проводиться в Університеті та оцінюються за 5 – ти бальною шкалою. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із фахового вступного випробування складає не менше 3.

Конкурсний бал (P) особи, яка вступає для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, обчислюється за формулою:

Р= 0,1×В + Б,

де В – результат фахового вступного випробування, Б – середній бал додатку до диплому за освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ (оцінки з додатку до диплома, які виставлені за 100-бальною шкалою, враховуються таким чином: “60-74” відповідає “3”, “75-89” відповідає “4”, “90-100” відповідає “5”, оцінки з додатку до диплома, які виставлені за 12-бальною шкалою, враховуються таким чином: “1-3” відповідає “2”, “4- 6” відповідає “3”, “7-9” відповідає “4”, “10-12” відповідає “5”).

Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Університетом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026) та Положенням про організацію екстернату в ТНТУ ім. І.Пулюя, затвердженим ректором Університету від 10.10.1999 р. Терміни прийому, порядок подання документів та проведення конкурсного відбору на навчання на екстернаті наведені в розділах IV, V, VI цих Правил.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора. Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проводяться Університетом, визначено у Положенні про апеляційну комісію Університету.

Абітурієнт має право особисто подати письмову апеляційну заяву на ім’я голови приймальної комісії про незгоду з оцінкою, отриманою на випробуванні. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнта, не приймаються і не розглядаються.

Апеляція на результати випробувань подається абітурієнтом особисто упродовж доби після оголошення результатів чи у наступний робочий день після вихідного, якщо оголошення результатів відбулося у вихідний день.

Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються. Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта не пізніше наступного дня після її подання. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.

Рішення апеляційної комісії про зміну або затвердження екзаменаційної оцінки оформляється протоколом апеляційної комісії. Згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії абітурієнт письмово підтверджує на поданій ним заяві про апеляцію.

Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з російської мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

Мітки Вступні випробування, конкурсний відбір Опубліковано 2012-01-22

Дошка оголошень

Дізнавайтеся першими про найцікавіші події нашого факультету та читайте важливі оголошення на нашій дошці оголошень.

Детальніше
 

Розклад ФІС

Від тепер розклад навчання для студентів нашого факультету став доступний в оновленому форматі.

Детальніше
 

Електронна бібліотека

Колекція цікавих книг для різного напрямку. Кожна книга написана простим для користувача стилем, що робить цю збірку книг ще цікавішими.

Електронна бібліотека