Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії

Основні здобутки

Фахівців вищої кваліфікації (докторів філософії та докторів наук) на факультеті готують в аспірантурі за науковими спеціальностями: 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки», 123 «Комп'ютерна інженерія»; та докторантурі за науковою спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення».

На факультеті функціонують дві спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій:

 1. Д 58.052.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»;
 2. К 58.052.06 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти» та 05.13.06 «Інформаційні технології».

Працівники факультету успішно захистили докторські дисертації: у 2010 – Лупенко Сергій Анатолійович; у 2013 – Пастух Олег Анатолійович, Петрик Михайло Романович; у 2107 - Ясній Олег Петрович.

На факультеті проводяться наукові дослідження за такими тематиками: «Оптимізація керування напружено-деформованим станом деформівних твердих тіл» (незмінним керівником до 2016 року був заслужений діяч науки і техніки України, д.ф.-м.н., проф. Шаблій О. М., а з 2016 року після смерті Шаблія О.М. керівником школи став к.ф.-м.н., доц. Михайлишин М. С.), «Математичні методи і задачі механіки суцільних середовищ» (керівник – д.ф.-м.н., проф. Кривень В.А), «Ймовірнісно-статистичні методи механіки руйнування» (керівник –д.т.н., проф. Ясній О. П.), «Статистичні методи в теорії передачі та перетворення інформаційних сигналів» (керівник – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., проф. Щербак Л.М.), «Основи теорії і методи аналізу періодичних випадкових процесів та періодичних функцій зі змінним періодом» (керівник – д.т.н., проф. Приймак М. В.), «Математичне моделювання та ідентифікація складних систем і процесів в неоднорідних багатокомпонентних нанопористих середовищах» (керівники – д.ф.-м.н., проф. Петрик М.Р. та проф. Ж.Фрессард (Університет П’єра та Марії Кюрі Сорбонна Париж 6, Франція), «Математичне моделювання та методи обробки циклічних сигналів в інформаційних системах» (керівник – д.т.н., проф. Лупенко С.А.), «Дослідження електричних та магнітних властивостей матеріалів з вузькими зонами провідності» (керівник – д.ф.-м.н., проф. Дідух Л.Д.)

Щорічно (починаючи з 2012 року) факультет проводить Всеукраїнську науково-технічну конференцію «Інформаційні моделі, системи та технології».

Викладачами факультету ведеться активна видавнича діяльність, наукові здобутки оформляються у вигляді публікацій у високорейтингових міжнародних виданнях (Wiley, Elsevier, Springer), занесених у міжнародні науково-метричні бази (Scopus, ISI, Index Copernicus). Також працівники беруть участь у виконанні держбюджетних та госпрозрахункових тем, різного роду наукових програмах, в т.ч. і грантових.

Сповідуючи основні європейські принципи «навчання через дослідження», факультет здійснює міжнародне співробітництво з науковими установами, університетами та підприємствами США, Канади, Китаю, Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії, Португалії, Польщі, Індії. Факультет підтримує тісні зв’язки з провідними підприємствами нашого регіону, ЗВО України, науковими інститутами НАН України.

Науковці факультету регулярно є керівниками та консультантами наукових досліджень учнів-слухачів Малої Академії Наук України. Від початку проведення в Тернополі у 2013 році Наукових пікніків-Scientific Fun, їх неодмінними учасниками також є наші викладачі та студенти.

Наукові школи кафедри

Статистичні методи в теорії передачі та перетворення інформаційних сигналів. Заснована в 1963 р. Керівником школи був лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.ф.-м.н., професор Марченко Борис Григорович. З жовтня 2007 року керівництво продовжує д.т.н., проф. Щербак Л.М. Основні напрямки та досягнення школи:

 1. Побудовано теорію лінійних випадкових процесів та полів, яку застосовано в задачах радіофізики, гідроакустики, технічної та медичної діагностики. Математичне обґрунтування побудови інформаційно-вимірювальних систем (Марченко Б.Г.).
 2. Розроблено систему ортогональної фільтрації випадкових процесів. Створено теорію лінійних випадкових полів, визначення їх просторово-часових і спектральних характеристик та застосування в статистичній радіофізиці, гідроакустиці (Щербак Л.М.).
 3. Запропоновано аксіоматику та побудовано на цій основі нову концепцію теорії вимірювань і розроблено нову теорію похибок вимірювань (Марченко Б.Г., Щербак Л.М.).
 4. Побудовано теорію лінійних періодичних випадкових процесів і полів (Марченко Б.Г., Приймак М.В.).
 5. Обґрунтовано математичні моделі та розроблено інформаційно-вимі-рювальні системи аналізу електрофізіологічних сигналів (Фриз М.Є., Мацюк О.В., Лупенко С.А.).

Моделювання та статистичний аналіз і прогноз стохастично періодичних сигналів і систем. Керівник школи: д.т.н., проф. Приймак Микола Володимирович. Основні напрямки та досягнення школи:

 1. Введено та досліджено новий клас випадкових процесів – клас періодичних білих шумів з неперервним і дискретним аргументами, проведено їх класифікацію. Розроблено методи імітаційного моделювання періодичних білих шумів та періодичних послідовностей ковзного середнього і авторегресії (Приймак М.В.) Розроблено методи гістограмного аналізу та прогнозу періодичних послідовностей (Приймак М.В., Маєвський О.В.).
 2. Введено та досліджено клас марківських періодичних процесів та періодичні ланцюги Маркова, розроблено методи їх прогнозу та оцінювання матриць переходів. В прикладному аспекті ці процеси і послідовності використовуються в задачах енергетики, інформаційних технологій (Приймак М.В., Прошин С.В., Коринківська О.Б.)
 3. Введено та попередньо досліджено новий клас функцій із змінним періодом та відповідний клас процесів, проведена класифікація. Успішно розробляється теорія рядів Фур’є та використання цих результатів для задач дослідження сигналів і систем в перехідних коливних. (Приймак М.В., Боднарчук І.О., Карнаухов О.К.).
 4. Введено та попередньо досліджено нові класи періодичних випадкових процесів і послідовностей із функціонально пов’язаними через період ймовірнісними характеристиками. Проводяться роботи по використанню цих процесів для задач обґрунтування моделей відповідних сигналів і систем (в енергетиці, метеорології), їх статистичного аналізу і прогнозу (Мацюк О,В., Приймак М.В.).

Науково-дослідна робота

На кафедрі проводиться значна науково-дослідна робота, зокрема, виконувалися роботи в рамках тем:

 • ДІ85-00 «Математична модель стохастично періодичних навантажень енергосистем і розробка на її основі методів статистичного аналізу графіків навантажень» (2000-2001 рр.).
 • ДІ 94-02 «Інформаційні технології статистичного аналізу і прогнозу ритмічних сигналів їх застосування для оптимізації управління енергонавантаженнями» (2002-2004 рр.).
 • ДІ 117-05 «Розробка на основі періодичних ланцюгів Маркова методів статистичного аналізу і прогнозу графіків енергонавантажень» (2005-2007 рр.).
 • ДІ 172-10 «Інформаційно-обчислювальна система обліку, аналізу та прогнозу енергоносіїв в задачах підвищення ефективності енергозбереження» (2010-2011 рр.).

Конференції

На базі кафедри в рамках Всеукраїнської наукової конференції Тернопільського державного технічного університету проходять засідання секції «Інформаційні технології». Доцент кафедри Березовська І.Б. була організатором:

 • Міжнародного науково-практичного семінару „Інформаційна підтримка охорони здоров'я, біомедичних досліджень та освіти”, 6-7 вересня 2002 р., Тернопіль (за підтримки ECA Alumni Small Grant).
 • Круглого столу "Інформаційні технології: нові можливості та нові завдання для викладачів та студентів", 2003 р., Львів.
 • Літньої школи "Інформаційні технології для фахівців охорони здоров'я", 2003 р., Львів.
 • Проекту "Освіта пацієнтів з метою попередження серцево-судинних захворювань", 2004 р., Львів (за підтримки ECA Alumni Small Grant).
 • Працівники кафедри брали участь в міжнародних конференціях, які проводились в: Болгарії, Бразилії, Португалії, Франції, Італії, Німеччині, Румунії, Естонії.

Впровадження

Результати науково-дослідних робіт, що проводилися на кафедрі, були впроваджені на підприємствах та організаціях України. Ось деякі з них.

«Програмне забезпечення для статистичного аналізу і прогнозу споживання електроенергії», керівник – Приймак М.В. Впровадження: Тернопільобленерго.

«Система для діагностики захворювання зорового аналізатора», керівник – Мацюк О.В. Впровадження: Тернопільська обласна клінічна лікарня, очний відділ; Тернопільська міська дитяча лікарня, очний відділ; Рівненський діагностичний центр; Чернівецький діагностичний центр; Миколаївська обласна очна лікарня; Одеський інститут очних хвороб ім. Філатова.

«Інформаційно-вимірювальна система для офтальмодіагностики методом реєстрації зорових викликаних потенціалів», керівник – Фриз М.Є. Впровадження: Тернопільська обласна клінічна лікарня; Чернівецький діагностичний центр.

«Математична модель ритмічного біосигналу в задачах фотоплезмодіагностики», керівник – Млинко Б.Б. Впровадження: кабінет функціональної діагностики діагностичного центру Тернопільської комунальної міської лікарні №2; кафедра нормальної фізіології Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського.

«Пакет комп’ютерних програм для обробки та імітаційного моделювання електрокардіосигналів», керівник – Литвиненко Я.В. Впровадження: консультативний лікувально-діагностичний центр ТОВ «Десна»; кафедра медичної інформатики з біофізикою Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського.

Співробітництво

Кафедра співпрацює з:

 • кафедрою інформаційних систем і мереж Національного університету "Львівська політехніка";
 • кафедрою автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України ''Київський політехнічний інститут";
 • кафедрою інформаційно-обчислювальних систем та управління ТНЕУ.

Дошка оголошень

Дізнавайтеся першими про найцікавіші події нашого факультету та читайте важливі оголошення на нашій дошці оголошень.

Детальніше
 

Розклад ФІС

Від тепер розклад навчання для студентів нашого факультету став доступний в оновленому форматі.

Детальніше
 

Електронна бібліотека

Колекція цікавих книг для різного напрямку. Кожна книга написана простим для користувача стилем, що робить цю збірку книг ще цікавішими.

Електронна бібліотека